CADRUL GENERAL

LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM

ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si periodicitatea examinării

LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONDIŢII GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată

RISCURI SPECIFICE

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare

REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată

LEGEA nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional in domeniul managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 510/2010 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 243/2013 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale

ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

GRUPURI SPECIFICE

LEGEA nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

FORME ATIPICE DE ANGAJARE

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată

ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

AUTORIZAŢII, AVIZĂRI ȘI ABILITĂRI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcționarii persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare

ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 1102/2008 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție

ORDIN nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile, cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecție şi de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securității şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă